สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

214
โรงเรียนในสังกัด
0
จำนวนนักเรียน
3,144
จำนวนครูและบุคลากร
82
บุคลากร สพท.
ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 0
0.00
21 - 40 คน
 0
0.00
41 - 60 คน
 0
0.00
61 - 80 คน
 0
0.00
81 - 100 คน
 0
0.00
101 - 120 คน
 0
0.00
รวม
 0
0.00
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 0
0.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 0 แห่ง 0.00%

0.00%

นักเรียน 121 - 499 คน จำนวน 0 แห่ง 0.00%

0.00%

นักเรียน 500 - 1499 คน จำนวน 0 แห่ง 0.00%

0.00%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 0 แห่ง 0.00%

0.00%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 135 แห่ง 63.08%

63.08%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 79 แห่ง 36.92%

36.92%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามกลุ่มโรงเรียน (24 กลุ่ม)
รายละเอียดทั้งหมด